Velkommen // welcome

(English below)
 
For femte år i træk kalder det tyske klimaaktionsnetværk Ende Gelände til masseaktioner med brug af civil ulydighed imod brunkulsindustrien i det vesttyske Rheinland, i dagene mellem d. 19. og d. 24. juni.
De store åbne kulminer og kraftværker i området er den største kilde til CO2-udledninger i Europa, og ikke kun det globale klima er på spil. I årtier er tusindvis af lokale blevet fordrevet fra deres hjem, mens deres landsbyer, skove og landbrug er blevet gravet væk og ødelagt af de evigt udvidende kulminer. Trods massive protester fra lokalinitiativer og klimabevægelsen, har den tyske såkaldte ‘kulkommission’ anbefalet fortsættelsen af denne praksis helt indtil 2038.
 
Det er ikke bare uforeneligt med Paris-aftalen om at holde den globale opvarmning under halvanden grad, det er at køre os direkte, med sømmet i bund, mod klimakrisen, alt imens tusinde lokalt og millioner globalt vil blive fordrevet. Det er helt uacceptabelt! For at håndtere denne krise rettidigt, må vi have en øjeblikkelig udfasning af fossile brændsler, og når verdens regeringer ikke er villige til at gøre det, så må vi tage det i egne hænder!

 
DETALJER OM TUREN
Klima Aktion DK organiserer busser fra Denmark til det tyske Rheinland, for at deltage i årets største europæiske klimaaktion og dertil hørende klima-camp, og du kan være med!
Planen er, at vi kører fra København om aftenen onsdag d.19., med et stop i Fredericia (og måske i Odense), og ankommer til aktionslejren omkring frokosttid dagen efter. Herfra kan du frit deltage i aktionen eller blive i lejren, indtil bussen kører hjem igen tidligt mandag d.24.
 
Det koster 400kr. at komme med begge veje (man kan ikke købe énvejsbilletter, men man er velkommen til at dele billetten med en anden person den anden vej.)
Turen er finansieret udelukkende af deltagerbetaling og donationer fra organisationer og enkeltpersoner, og jo flere midler vi har, jo flere pladser kan vi få. Derfor er du meget velkommen til at donére, hvis du har muligheden.
 
OM KLIMA AKTION DK
Klima Aktion DK er et græsrodsnetværk af klimaretfærdigheds- og andre aktivister, der mobiliserer for og organiserer transport til klimaaktioner i Europa.
 
[ENGLISH]
For the fifth year in a row, the German climate-action network Ende Gelände is calling for mass actions of civil disobedience against the brown-coal (lignite) industry in the west-German Rheinland, in the days between the 19th and 24th of June.
The large open pit coal-mines and power-plants in this area are the single largest source of CO2-emissions in all of Europe, and not only the global climate is at stake. For decades thousands of locals have been forced to leave their homes, their villages, forests and farmland being dug away and destroyed by the ever expanding coal-mines. Despite massive protests by the local initiatives and the climate movement, the German so-called ‘coal-commission’ has recommended continuing these practices until 2038.
 
This is not only incompatible with the Paris-agreement to keep global warming below 1.5 degrees, it is steering us directly, pedal to the metal, towards the climate crisis, all the while displacing thousands locally and millions globally. This is unacceptable!
In order for us to handle this crisis in time, we need an immediate phase-out of fossil fuels, and when governments aren’t willing to do this, we must take it into our own hands!
 
DETAILS ABOUT THE TRIP
Klima Aktion DK is organizing buses from Denmark to the German Rhineland, in order to take part in the largest climate-action and climate camp in Europe this year, and you can join!
We plan on leaving Copenhagen on the evening of Wednesday the 19th, with a stop in Fredericia (and maybe Odense), and arriving at the action camp the next day around lunch time. From here you can join the action or stay at the camp until the bus leaves early Monday the 24th.
 
Joining the bus costs 400kr. for a return ticket  (it is not possible to buy one way tickets, but you are welcome to share your ticket with another person the other way.)
The trip is funded solely by tickets-sale and donations from organizations and people, and the more funds we have, the more seats we can get. So you are very welcome to donate any amount, if you have the possibility.
 
ABOUT KLIMA AKTION DK
Klima Aktion DK is a grass-roots network of climate-justice- and other activists mobilizing for and organizing transport to climate actions around Europe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.